• อังกฤษ

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • มังคุด;ยา;เปลือก;สารสกัดจากพืช;การผลิต;คุณสมบัติของยาต้านจุลชีพ;คุณภาพ;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;พฤติกรรมผู้บริโภค

 • Mangosteen;Drugs;Peel;Plant extracts;Production;Antimicrobial properties;Quality;Chemicophysical properties;Consumer behaviour

 • มังคุด;เจลแต้มสิว;เปลือกผล;สารสกัดเปลือก;การผลิต;ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย;คุณภาพ;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ;การยอมรับของผู้บริโภค

 • Mangosteen;Anti-acne gel;Crude extract;Antibacterial activity;Quality;Chemical and physical properties

 • The ethanolic fruit peel extracts from mangosteen (Garcinia mangostana L.) which is widely grown in the east and the south of Thailand have potential for inhibiting acne - causing bacteria. The purpose of the present study was to develop mangosteen anti-acne gel by using 3x2 factorial design. The result showed that the optimal formula of anti-acne gel with mangosteen crude extract contained water, Carbopol Ultrez-10, Triethanolamine, Panthenol, Dimethicone, Germaben II, Polysorbate 20 and mangosteen crude extract 94.2 percent, 0.5 percent, 0.5 percent, 0.5 percent, 2.0 percent, 0.8 percent, 1.0 percent and 0.5 percent, respectively. Antiacne gel with mangosteen crude extract was yellowish brown in color with L*, a* and b* 31.39, 2.19 and 4.49, respectively. The gel pH was 6.07 and its viscosity was 8023.33 cP. The mangosteen anti-acne gel was satisfactorily effective to control acne inducing bacteria, Staphylococcus aureus, S. epidermidis and Propionibacterium acnes. In addition, the consumer acceptance test with 120 targeted consumers showed that 71.7 percent of them accepted the gel and the overall liking was a little like.

 • [1] Udomlak Sukatta (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)
  [2] Prapassorn Rugthaworn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)
  [3] Potechaman Pitpiangchan (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)
  [4] Uraiwan Dilokkunanant (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute)

333 101

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Udomlak Sukatta, Prapassorn Rugthaworn, Potechaman Pitpiangchan และ Uraiwan Dilokkunanant. (2551). Development of mangosteen anti-acne gel. Kasetsart Journal (Natural Science) (Thailand). 42(5), 163-168.


Udomlak Sukatta, Prapassorn Rugthaworn, Potechaman Pitpiangchan & Uraiwan Dilokkunanant. (2008). Development of mangosteen anti-acne gel. Kasetsart Journal (Natural Science) (Thailand). 42(5), 163-168.

Udomlak Sukatta and others. "Development of mangosteen anti-acne gel" Kasetsart Journal (Natural Science) (Thailand), 42, 2008, 163-168.

Udomlak Sukatta, Prapassorn Rugthaworn, Potechaman Pitpiangchan และ Uraiwan Dilokkunanant. (2551). Development of mangosteen anti-acne gel. Kasetsart Journal (Natural Science) (Thailand). 42(5), 163-168.

Udomlak Sukatta, Prapassorn Rugthaworn, Potechaman Pitpiangchan และ Uraiwan Dilokkunanant. Development of mangosteen anti-acne gel. Kasetsart Journal (Natural Science) (Thailand) 2551;5:163-168.


Udomlak Sukatta, Prapassorn Rugthaworn, Potechaman Pitpiangchan & Uraiwan Dilokkunanant. Development of mangosteen anti-acne gel. Kasetsart Journal (Natural Science) (Thailand) 2008;5:163-168.