การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ISBN : 974-553-221-5

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ในสาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 และจัดการประชุมสาขาพืช เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องกันทุกปี จนถึงปัจจุบัน และมีการจัดแบ่งสาขาในการประชุม โดยเริ่มจากการจัดการประชุมเพียง 2 สาขา ในครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2504, 2505 ซึ่งได้แก่ สาขาสัตวบาล-โรคสัตว์ และสาขาพืช และขยายขอบเขตสาขาวิชาในการจัดการประชุม จนกระทั่งเป็น 16 สาขาวิชา ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 40 ปี พ.ศ. 2545

  

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 56 , 2561 )

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 56 , 2561 )

ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องในขวดแก้ว

หน้า หน้า 113-120

ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ | วุฒิชัย ปัญญะ | พงษ์อนันต์ ผิวผ่อง | ประภาษ กาวิชา | ภิญญารัตน์ กงประโคน | ณธกร ทัศนัส | ประภากรณ์ แสงวิจิตร |
ผลของสารผสมที่ใช้ร่วมกับวัสดุปลูกที่มีต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก

หน้า หน้า 17-24

ญาณิศา แก้วบังวัน | ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล | รัติยา พงศ์พิสุทธา |
ผลของระดับการขัดสีต่อสารให้กลิ่นในข้าวหุงสุกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

หน้า หน้า 845-852

อิสราภรณ์ จินะโกฎิ | วรรณี จิรภาคย์กุล |
การใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมแบคทีเรีย Vibrio spp. ก่อโรคขี้ขาว การเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ

หน้า หน้า 503-510

พัณณิตา สุวานิชสุขสันต์ | นิติ ชูเชิด | อิสริยา วุฒิสินธุ์ |