การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ISBN : 974-553-221-5

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ในสาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 และจัดการประชุมสาขาพืช เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องกันทุกปี จนถึงปัจจุบัน และมีการจัดแบ่งสาขาในการประชุม โดยเริ่มจากการจัดการประชุมเพียง 2 สาขา ในครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2504, 2505 ซึ่งได้แก่ สาขาสัตวบาล-โรคสัตว์ และสาขาพืช และขยายขอบเขตสาขาวิชาในการจัดการประชุม จนกระทั่งเป็น 16 สาขาวิชา ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 40 ปี พ.ศ. 2545

  

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเหี่ยวแคนตาลูปในห้องปฏิบัติการ

หน้า 1-8

ชาลิสา ศรีหอม | อรอุมา เพียซ้าย | เนตรนภิส เขียวขำ | จำเริญ บัวเรือง |
การผลิตเมล็ดเทียมกระจูดเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อ

หน้า 9-16

เปรมฤดี ดำยศ | สมพร ดำยศ | เมฆา ชาติกุล | กาญจนี เตชะวรรักษ์ | จินารัตน์ สายแก้ว |
ประสิทธิภาพของเชื้อราขาว Beauvaria bassiana และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ต่อตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovittatus (Hemiptera: Cicadellidae)

หน้า 17-23

รักษ์สุดา คำดี | ปาริชาติ จำรัสศรี | ณิชานันท์ เกินอาษา |

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )

โอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองวัว ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า หน้า 505-512

วัชรากร ปังอุทา | สิรภพ วุฒิกะพันธุ์ | ปิยะนนท์ สุขสว่าง |
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate)

หน้า หน้า 497-504

เพ็ญนภา เว็บบ์ | ภาวินี รอดประเสริฐ |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 285-294

สมชาย เลิศวิเศษธีรกุล | บดินทร์ รัศมีเทศ | กมลพรรณ แสงมหาชัย |
การประเมินการเจริญเติบโต ผลผลิตอาหารหยาบ และคุณค่าทางโภชนศาสตร์ของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่นาจังหวัดสุรินทร์

หน้า หน้า 85-91

วริศรา เนกขัม | ทรงยศ โชติชุติมา | จิราพร เชื้อกูล | ธนพล ไชยแสน | สมเกียรติ ประสานพานิช | สายัณห์ ทัดศรี |