เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 56, สาขา16 ,2561 )

การพัฒนารูปแบบระบบแผงกันแดดแบบการนำแสงสว่าง เพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียนของโรงเรียนมัธยม

หน้า หน้า 246-253

ณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร์ | นวลวรรณ ทวยเจริญ | ศิรเดช สุริต |
การศึกษาอิทธิพลของหิ้งแสงต่อปริมาณความส่องสว่างของห้องเรียน กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน้า หน้า 287-294

พรรณวดี โรจนศิริ | นวลวรรณ ทวยเจริญ | ศิรเดช สุริต |
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดของเสียในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

หน้า หน้า 326-334

เทอดศักดิ์ มุนีนารถ | ศิรเดช สุริต | นวลวรรณ ทวยเจริญ |
พัฒนาการสัณฐานของปืนเล็กยาวจู่โจม

หน้า หน้า 365-372

ชวาน พรรณดวงเนตร |
การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบของระบบควบคุมแสงแอนิโดลิกต่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารสำนักงาน

หน้า หน้า 373-380

เจษสุภา หมั้นทรัพย์ | นวลวรรณ ทวยเจริญ | ศิรเดช สุริต |