เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 57, สาขา16 ,2562 )

Effects of ceiling characteristic of anidolic lighting system on daylighting in office buildings in Thailand

หน้า p. 304-212

Bormey Long | Nuanwan Tuaycharoen |
องค์ประกอบโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน้า หน้า 192-199

ตามตะวัน ประยูรรัตน์ | อันธิกา สวัสดิ์ศรี |
ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต่อการออกแบบ

หน้า หน้า 419-425

อรช กระแสอินทร์ | พรปวีร์ ดิษฐคำเริง |