นิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2549  จึงได้จัดนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม –4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สาธารณชน รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และสรุปผลงานวิจัยที่แสดงในนิทรรศการดังกล่าว โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำในรูปของ CD และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ตั้งแต่ปี 2549-2554 แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาใช้ประโยชนต่อไป
หน่วยงานเจ้าของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  

ปี 2554

ปี 2554

"เคยู โอวาการ์ด" สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า "KU OvaGuard" Fresh Egg Coating from Rice Starch ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี พ.ศ. 2553 จากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมป์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

ภาณุวัฒน์ สรรพกุล |