รายการเกษตรศาสตร์นำไทย

รายการเกษตรศาสตร์นำไทย เป็นรายการสารคดีเชิงข่าวที่เผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยครอบคลุมแทบทุกวิทยาการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2542
หน่วยงานเจ้าของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  

ปี 2558

ปี 2558