รายการวิทยุ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”

รายการวิทยุ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุ มก. ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  

ปี 2557

ปี 2557