การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
Proceedings of National Corn and Sorghum Research Conference

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

  

ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไคโตซานและน้ำมันสบู่ดำต่อความงอกและความแข็งแรงของข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว KSX 5402

สุปราณี งามประสิทธิ์ | ยุวดี อินจันทร์ | ชฎามาศ จิตต์เลขา | โรจนพงศ์ ไชยศิษย์ | วราภรณ์ วงศ์พิลา | ปวีณา ทองเหลือง | กิ่งกานท์ พานิชนอก | สกล ฉายศรี |

หน้า 228-233