การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)

เริ่มพิมพ์ : ครั้งที่ 1 (2555) - ปัจจุบัน

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

URL : http://www.t-fern.forest.ku.ac.th

  

ปี 2558

พฤกษานิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

หน้า หน้า i

วีระชัย ณ นคร |
Red list status of wetland species in the indo-burma hotspot

หน้า หน้า ii-v

Chavalit Vidthayanon |
Diversity and distribution of family araceae in Doi Inthanon National Park, Chiangmai province

หน้า หน้า 2-9

Oraphan Sungkajanttranon | Dokrak Marod | Sarawood Sungkaew | Somchai Anusonpornperm | Kriangsak Thanompun | Pornthep Charoensuepsakul | Wuttipong Dongkumfu | Songkram Charika |
Species diversity of trees and carbon storages in dry dipterocarp forest and mixed deciduous forest in Rongbon community forest, Phan district, Chiang rai province

หน้า หน้า 10-18

Sengphet Thanousone |
การศึกษาเบื้องต้นของโครงสร้างสังคมพืช และปัจจัยที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้ยืนต้นในป่าเขาหินปูนเขตร้อน บริเวณอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หน้า หน้า 19-27

แหลมไทย อาษานอก | วรวุฒิ งามพิบูลเวท | อลญา ชิวเชนโก้ |

ปี 2558

เอคโตไมคอร์ไรซาของเห็ดเผาะสิรินธรในกล้าไม้ยางนา

หน้า หน้า 88-93

ธนิตา อาสว่าง | อุไรวรรณ วิจารณกุล | รุ้งเพชร แข็งแรง | ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย | เชิดชัย โพธิ์ศรี |
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อผืนป่าเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า หน้า 195-202

คมเชษฐา จรุงพันธ์ | พิทักษ์ หางาม | ทรงธรรม สุขสว่าง | บุญส่ง ม่วงศรี | นวรัตน์ คงชีพยืน | ต้น แรงมาก | สุวัฒน์ คงชีพยืน |
ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างของสังคมพืชป่าเต็งรังในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า หน้า 78-87

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ |
องค์ประกอบชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้น ของสังคมพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่

หน้า หน้า 195-202

แหลมไทย อาษานอก | ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ |
การทดแทนของสังคมพืชในพื้นที่ป่าฟื้นฟูด้วยกระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de wit) บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง 1 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

หน้า หน้า 177-182

คมสันต์ ใจยะสุข | จงรัก วัชรินทร์รัตน์ | ดอกรัก มารอด |