การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เริ่มพิมพ์ : ครั้งที่ 1 (2547) - ปัจจุบัน

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  

ปี 2560

การศึกษาชนิดแบคทีเรียร่วมอาศัยบริเวณแบคเทอริโอมของเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovittatus

หน้า หน้า 3-11

พนิดา เทวรักษ์ | จุรีมาศ วังคีรี | ยุพา หาญบุญทรง |
ประสิทธิภาพของเเบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์กลายจากการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตในการควบคุมโรคเหี่ยวของต้นเเตงกวาสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum

หน้า หน้า 12-19

บุษญา สัมฤทธิ์ดี | วรรณวิไล อินทนู | จิระเดช แจ่มสว่าง |
ประสิทธิภาพของเชื้อราสกุล Metarhizium ในการควบคุมไข่ของเพลี้ยจักจั่น (Matsumuratettix hiroglyphicus) พาหะนำโรคใบขาวอ้อย

หน้า หน้า 20-28

จุฑามาส ฮวดประสิทธิ์ | จุรีมาศ วังคีรี | ยุพา หาญบุญทรง |
การส่งเสริมการเติบโตและผลผลิตของกาแฟพันธุ์โรบัสตาด้วยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับหินฟอสเฟต

หน้า หน้า 29-39

นุชนาฏ ตันวรรณ | ธงชัย มาลา | กนกกร สินมา | ศุภชัย อำคา |
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

หน้า หน้า 937-945

ธนภรณ์ หิรัญวงษ์ | วรุตม์ พลอยสวยงาม |

ปี 2560

เกมแฟนพันธุ์วิชาภาษาไทย เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านการอนุรักษ์วรรณคดี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

หน้า หน้า 946-953

สุทธินันท์ จันทร์เอียด | เกียรติขร โสภณาภรณ์ |
ปัญหาด้านความมั่นคงในสังคมและความจนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

หน้า หน้า 1757-1765

อนุรักษ์ ทองขาว | พรรณภัทร แซ่โท้ว |
ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

หน้า หน้า 2911-2917

ชวนนท์ จันทร์สุข | นฤมล จันทร์สุข | นิจวรรณ วีรวัฒโนดม |
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการห้องสมุด โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 1017-1023

อิทธิพล พันลำ | วรุตม์ พลอยสวยงาม |
การพัฒนาทักษะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยการสอนด้วยโปรแกรม the geometer's sketchpad (GSP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชะอวด

หน้า หน้า 1044-1054

ลัดดาวรรณ แซ่ลิม | ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ | วัชรากร ทองช่วย |