การประชุมสัมมนาวิชาการและรายงานความก้าวหน้าภายใต้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

ISBN : 978-616-278-137-7

เริ่มพิมพ์ : ครั้งที่ 1 (2555) - ปัจจุบัน

เจ้าของ : ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

ปี 2556

ปี 2556