การสัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย (Thailand Wildlife Seminar)

เริ่มพิมพ์ : ครั้งที่ 1 (2523) - ปัจจุบัน

เจ้าของ : ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

URL : http://bioff.forest.ku.ac.th/main/?p=934

  

ปี 2556

ปี 2556

ช่วงเวลาการออกหากิน และการอพยพตามฤดูกาลของค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823) ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

หน้า หน้า 56

เจนจิรา ฟุ้งจันทึก | สาระ บำรุงศรี | สมชาย พลเยี่ยม | วิจักขณ์ ฉิมโฉม |
การวิเคราะห์โครโมโซม และสัณฐานวิทยาของค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา แถบสีแบบจี และแถบสีแบบนอร์

หน้า หน้า 54-55

วิวรรธน์ แสงภักดี | ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม | อลงกลด แทนออมทอง |
คาริโอไทป์มาตรฐานของสุนัขจิ้งจอก (Canis aureus) ในประเทศไทย

หน้า หน้า 70-71

นันทิญา มณีโชติ | อลงกลด แทนออมทอง |
ความหลากหลายทางพันธุกรรม และการระบุเพศในระดับโมเลกุลของนกตีนเทียนในประเทศไทย

หน้า หน้า 89

วิภารัตน์ ศิริพงษ์ | สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม | ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ | สมชาย นิ่มนวล | ดุสิต อาทิตยวาร |
ความหลากหลายและโครงสร้างประชากรทางพันธุกรรมของเสือโคร่ง (Panthera tigris) ในประเทศไทย

หน้า หน้า 91-92

วรธา กลิ่นสวาท |