KURDI News clip

KURDI News คลิปวิดีโอ สัมภาษณ์อาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงการบันทึกเรื่องราวดีๆ จากการอบรม สัมมนา

  

ปี 2558

ปี 2558