เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 57 , 2562 )

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเหี่ยวแคนตาลูปในห้องปฏิบัติการ

หน้า 1-8

ชาลิสา ศรีหอม | อรอุมา เพียซ้าย | เนตรนภิส เขียวขำ | จำเริญ บัวเรือง |
การผลิตเมล็ดเทียมกระจูดเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อ

หน้า 9-16

เปรมฤดี ดำยศ | สมพร ดำยศ | เมฆา ชาติกุล | กาญจนี เตชะวรรักษ์ | จินารัตน์ สายแก้ว |
ประสิทธิภาพของเชื้อราขาว Beauvaria bassiana และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ต่อตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovittatus (Hemiptera: Cicadellidae)

หน้า 17-23

รักษ์สุดา คำดี | ปาริชาติ จำรัสศรี | ณิชานันท์ เกินอาษา |

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 57 , 2562 )

โอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองวัว ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า หน้า 505-512

วัชรากร ปังอุทา | สิรภพ วุฒิกะพันธุ์ | ปิยะนนท์ สุขสว่าง |
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate)

หน้า หน้า 497-504

เพ็ญนภา เว็บบ์ | ภาวินี รอดประเสริฐ |
การประเมินการเจริญเติบโต ผลผลิตอาหารหยาบ และคุณค่าทางโภชนศาสตร์ของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่นาจังหวัดสุรินทร์

หน้า หน้า 85-91

วริศรา เนกขัม | ทรงยศ โชติชุติมา | จิราพร เชื้อกูล | ธนพล ไชยแสน | สมเกียรติ ประสานพานิช | สายัณห์ ทัดศรี |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 285-294

สมชาย เลิศวิเศษธีรกุล | บดินทร์ รัศมีเทศ | กมลพรรณ แสงมหาชัย |