เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 56 , 2561 )

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 56 , 2561 )

ผลของสารผสมที่ใช้ร่วมกับวัสดุปลูกที่มีต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก

หน้า หน้า 17-24

ญาณิศา แก้วบังวัน | ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล | รัติยา พงศ์พิสุทธา |
ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องในขวดแก้ว

หน้า หน้า 113-120

ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ | วุฒิชัย ปัญญะ | พงษ์อนันต์ ผิวผ่อง | ประภาษ กาวิชา | ภิญญารัตน์ กงประโคน | ณธกร ทัศนัส | ประภากรณ์ แสงวิจิตร |
สมบัติและฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดโปรตีนอัลบูมินจากรำข้าวขาวดอกมะลิ 105

หน้า หน้า 704-712

ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ | สุคันธรส ธาดากิตติสาร | หทัยรัตน์ ริมคีรี |
การพัฒนารูปแบบระบบแผงกันแดดแบบการนำแสงสว่าง เพื่อการส่องสว่างที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียนของโรงเรียนมัธยม

หน้า หน้า 246-253

ณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร์ | นวลวรรณ ทวยเจริญ | ศิรเดช สุริต |