ชื่อเอกสาร

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการสร้างฝายเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในหมู่บ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 • Factors affecting the adoption of building small dams to produce hydroelectric power in Maenam Noi village, Sai Yok district, Kanchanaburi province

 • 2557

 • ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

 • บทความอื่นๆ

 • 978-616-278-143-8

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference: Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Sciences

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52

 • กรุงเทพฯ

 • 4-7 ก.พ. 2557

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 444-451

 • 552 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • P06-พลังงานทดแทน

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • ฝาย;โครงสร้างชลศาสตร์;พลังงานไฟฟ้า;ประชากรมนุษย์;การตัดสินใจ;หมู่บ้าน;ประเทศไทย

 • Weirs;Hydraulic structures;Electrical energy;Human population;Decision making;Villages;Thailand

 • ฝาย;การสร้างฝาย;ไฟฟ้าพลังน้ำ;การยอมรับ;การตัดสินใจ;ประชาชน;หมู่บ้านแม่น้ำน้อย;จ.กาญจนบุรี

 • Small dams;Building small dams;Hydroelectric power;Opinion;Adoption;Maenam Noi village;Kanchanaburi province

 • [1] ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

 • [1] Riruengrong Ratanavilaisakul (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). School of Liberal Arts. Department of Social Sciences and Humanities)

128 25

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการสร้างฝายเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
           ในหมู่บ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการสร้างฝายเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
           ในหมู่บ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.
           2557.

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการสร้างฝายเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
           ในหมู่บ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี."  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
,
           2557. Print.