ชื่อเอกสาร

 • สุขภาวะทางกาย สังคม และจิตใจ ของคนในชุมชนประชาอุทิศ 76 (ชุมชนใต้สะพานโซน 1) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

 • Physical, social and psychological well-being of people in Prachauthit 76 community (Chumchon Taisaparn zone1) Bangmod subdistrict, Thung Khru district, Bangkok

 • 2558

 • ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

 • บทความอื่นๆ

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • Proceedings of 53rd Kasetsart University Annual Conference: Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Sciences

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53

 • กรุงเทพฯ

 • 3-6 ก.พ. 2558

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 893-900

 • 1007 หน้า

 • ไทย

 • สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

 • สุขภาวะทางจิต;สุขภาวะทางกาย;สุขภาวะทางสังคม;คุณภาพชีวิต;การพัฒนาคุณภาพชีวิต;ชุมชนเมือง;ชุมชนใต้สะพานโซน 1

 • Physical well-being;Social well-being;Psychological well-being;Quality of life;Chumchon Taisaparn zone1

 • [1] ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

 • [1] Riruengrong Ratanavilaisakul (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). School of Liberal Arts. Department of Social Sciences and Humanities)

467 2

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. (2558). สุขภาวะทางกาย สังคม และจิตใจ ของคนในชุมชนประชาอุทิศ 76 (ชุมชนใต้สะพานโซน 1)
           แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
.  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. "สุขภาวะทางกาย สังคม และจิตใจ ของคนในชุมชนประชาอุทิศ 76 (ชุมชนใต้สะพานโซน 1)
           แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ".  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
.
           2558.

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. "สุขภาวะทางกาย สังคม และจิตใจ ของคนในชุมชนประชาอุทิศ 76 (ชุมชนใต้สะพานโซน 1)
           แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ."  กรุงเทพฯ:
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
,
           2558. Print.