การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ISBN : 974-553-221-5

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ในสาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 และจัดการประชุมสาขาพืช เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องกันทุกปี จนถึงปัจจุบัน และมีการจัดแบ่งสาขาในการประชุม โดยเริ่มจากการจัดการประชุมเพียง 2 สาขา ในครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2504, 2505 ซึ่งได้แก่ สาขาสัตวบาล-โรคสัตว์ และสาขาพืช และขยายขอบเขตสาขาวิชาในการจัดการประชุม จนกระทั่งเป็น 16 สาขาวิชา ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 40 ปี พ.ศ. 2545

  

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


สมบัติของวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ย

จริยา อามาตย์มนตรี | แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว | กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ |

หน้า 19-27


การใช้แพกโคลบิวทราซอลเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับสำหรับสวนขวด

วาสิณี ยันตะนะ | ณัฏฐ พิชกรรม | พัชรียา บุญกอแก้ว | ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ |

หน้า 28-35


เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกะเรกะร่อนอย่างง่ายและต้นทุนต่ำ

กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ | วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ | วาสนา ประภาเลิศ |

หน้า 200-206


การออกแบบกลไก Scotch Yoke เพื่อควบคุมแผ่นบังคับความร้อนสำหรับเตาเผาเซรามิกส์ต้นแบบแบบระบายความร้อนลง

สิทธิโชค สืบแต่ตระกูล | ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ |

หน้า 262-269


ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)

รวินทร์นิภา แว่วสอน | เบญญา มะโนชัย | พิจิตรา แก้วสอน |

หน้า 74-82


การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ | อภิญญา ชาติทวีสุข | วชิระ ใจงาม |

หน้า 397-407


การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน

ภคพร วัฒนดำรงค์ | สมบัติ เหสกุล | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ |

หน้า 258-265