เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 58, 2563 )


การใช้แพกโคลบิวทราซอลเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับสำหรับสวนขวด

วาสิณี ยันตะนะ | ณัฏฐ พิชกรรม | พัชรียา บุญกอแก้ว | ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ |

หน้า 19-27


สมบัติของวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ย

จริยา อามาตย์มนตรี | แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว | กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ |

หน้า 19-27


ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

คชาภรณ์ ศรีคล้าย | เจนจิรา ชุมภูคำ | พัชรียา บุญกอแก้ว | วีรศิลป์ สอนจรูญ | คณพล จุฑามณี |

หน้า 50-57


ผลของการให้กรดซาลิไซลิกทางใบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่

นภาพรรณ หนิมพานิช | พิจิตรา แก้วสอน | ปริยานุช จุลกะ |

หน้า 58-66


ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)

รวินทร์นิภา แว่วสอน | เบญญา มะโนชัย | พิจิตรา แก้วสอน |

หน้า 74-82


ไม่ระบุข้อมูลวารสาร