เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 58, 2563 )


การออกแบบกลไก Scotch Yoke เพื่อควบคุมแผ่นบังคับความร้อนสำหรับเตาเผาเซรามิกส์ต้นแบบแบบระบายความร้อนลง

สิทธิโชค สืบแต่ตระกูล | ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ |

หน้า 262-269


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกะเรกะร่อนอย่างง่ายและต้นทุนต่ำ

กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ | วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ | วาสนา ประภาเลิศ |

หน้า 200-206


การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ | อภิญญา ชาติทวีสุข | วชิระ ใจงาม |

หน้า 397-407


การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน

ภคพร วัฒนดำรงค์ | สมบัติ เหสกุล | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ |

หน้า 258-265


ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)

รวินทร์นิภา แว่วสอน | เบญญา มะโนชัย | พิจิตรา แก้วสอน |

หน้า 74-82


การปรับปรุงพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก

รัตนภรณ์ ผังดี | ธานี ศรีวงศ์ชัย | ธนพล ไชยแสน |

หน้า 231-238


ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า

ชณิตา จีระกุล | มุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร | เปรมวดี เทพวงศ์ |

หน้า 338-345


ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ขนิษฐา ชีปู | จีรนันท์ เขิมขันธ์ |

หน้า 601-607


การบำบัดโครเมียมในน้ำเสียโรงงานชุบโลหะโดยการดูดซับด้วยไบโอชาร์แม่เหล็ก

พิเศษ กึกสูงเนิน | ชลอ จารุสุทธิรักษ์ |

หน้า 879-886


ไม่ระบุข้อมูลวารสาร