เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 58, 2563 )


การออกแบบกลไก Scotch Yoke เพื่อควบคุมแผ่นบังคับความร้อนสำหรับเตาเผาเซรามิกส์ต้นแบบแบบระบายความร้อนลง

สิทธิโชค สืบแต่ตระกูล | ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ |

หน้า 262-269


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกะเรกะร่อนอย่างง่ายและต้นทุนต่ำ

กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ | วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ | วาสนา ประภาเลิศ |

หน้า 200-206


ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)

รวินทร์นิภา แว่วสอน | เบญญา มะโนชัย | พิจิตรา แก้วสอน |

หน้า 74-82


การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน

ภคพร วัฒนดำรงค์ | สมบัติ เหสกุล | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ |

หน้า 258-265


สมบัติของวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ย

จริยา อามาตย์มนตรี | แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว | กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ |

หน้า 19-27


ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของหอยกระปุก [Marcia hiantina (Lamarck, 1818)] บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

นิติพัฒน์ บุญส่ง | นภาขวัญ แหวนเพชร | ธนัสพงษ์ โภควนิช |

หน้า 380-387


ความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อการพัฒนาต้นกำเนิดพลังงานของเครื่องจักรกลในการทำไม้

ชัยฉัตร ฉัตรศุภกุล | วันชัย อรุณประภารัตน์ | ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล |

หน้า 810-817


การปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมจากปัญหาราคาตกต่ำอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ศิรประภา ทับไกร | จีรนันท์ เขิมขันธ์ |

หน้า 433-440


ไม่ระบุข้อมูลวารสาร