เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 58, 2563 )


ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)

รวินทร์นิภา แว่วสอน | เบญญา มะโนชัย | พิจิตรา แก้วสอน |

หน้า 74-82


การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน

ภคพร วัฒนดำรงค์ | สมบัติ เหสกุล | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ |

หน้า 258-265


ความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อการพัฒนาต้นกำเนิดพลังงานของเครื่องจักรกลในการทำไม้

ชัยฉัตร ฉัตรศุภกุล | วันชัย อรุณประภารัตน์ | ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล |

หน้า 810-817


สมบัติของวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ย

จริยา อามาตย์มนตรี | แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว | กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ |

หน้า 19-27


ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันประเทศไทย

จุฑารัตน์ พรอำนวยลาภ | เยาวลักษณ์ มั่นธรรม | ไพลิน จิตรชุ่ม |

หน้า 408-415


ผลของการเขี่ยไข่ที่มีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตราการฟักของปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดอง

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ | ปาลิดา ยิ้มศรี | อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ |

หน้า 388-396


ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของหอยกระปุก [Marcia hiantina (Lamarck, 1818)] บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

นิติพัฒน์ บุญส่ง | นภาขวัญ แหวนเพชร | ธนัสพงษ์ โภควนิช |

หน้า 380-387


ไม่ระบุข้อมูลวารสาร