เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2563 )


Inclusivity and exclusivity of multiplex PCR for specific detection of shiga toxin-producing Escherichia coli, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes

Chanokchon Jaroenporn | Damkerng Bundidamorn | Pathima Udompijitkul | Anunchai Assawamakin | Sudsai Trevanich |

p. 712-719


การคำนวณสูตรอาหารไก่อินทรีย์ด้วยกำหนดการเชิงเส้น

วราลี พุทธรัสสุ | ปรารถนา ปรารถนาดี |

หน้า 566-573


คุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชและแป้งข้าวจากข้าวแอมิโลสสูง

เกียรติศักดิ์ ปุหิ้น | สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ |

หน้า 574-581


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University