มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Allelopathic effect of Lantana camara in vitro tissue: An interested natural herbicide 55 43 2563
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ 80 219 2545
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปอสาพันธุ์ญี่ปุ่นในสภาพปลอดเชื้อ 13 118 2543
การศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์กัมปิ (Wikstroemia sikokiana Fr. et.Sav.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 61 113 2545
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเทศ 296 240 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนอนตายหยาก 22 165 2543
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแพทชูรี 33 108 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไอวี (Hedera helix L.) 54 201 2545
การเพิ่มปริมาณยอดบุกไข่ด้วยเทคนิค Temporary immersion 52 136 2545
การเพิ่มปริมาณรากสะสมอาหารของหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ 30 101 2544
การใช้รังสีแกมมาในกระบวนการเหนี่ยวนำแคลลัสหญ้าแฝกให้ทนเค็ม 35 138 2544
เพิ่มเติมโดย Google Scholar