มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปอสาพันธุ์ญี่ปุ่นในสภาพปลอดเชื้อ 13 118 2543
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนอนตายหยาก 22 165 2543
การเพิ่มปริมาณรากสะสมอาหารของหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ 30 101 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแพทชูรี 33 108 2544
การใช้รังสีแกมมาในกระบวนการเหนี่ยวนำแคลลัสหญ้าแฝกให้ทนเค็ม 35 138 2544
การเพิ่มปริมาณยอดบุกไข่ด้วยเทคนิค Temporary immersion 52 136 2545
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไอวี (Hedera helix L.) 54 201 2545
Allelopathic effect of Lantana camara in vitro tissue: An interested natural herbicide 55 43 2563
การศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์กัมปิ (Wikstroemia sikokiana Fr. et.Sav.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 61 113 2545
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ 80 219 2545
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเทศ 296 240 2544
เพิ่มเติมโดย Google Scholar