มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Allelopathic effect of Lantana camara in vitro tissue: An interested natural herbicide 55 44 2563
การเพิ่มปริมาณรากสะสมอาหารของหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ 30 102 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแพทชูรี 33 109 2544
การศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์กัมปิ (Wikstroemia sikokiana Fr. et.Sav.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 61 114 2545
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปอสาพันธุ์ญี่ปุ่นในสภาพปลอดเชื้อ 13 119 2543
การเพิ่มปริมาณยอดบุกไข่ด้วยเทคนิค Temporary immersion 52 137 2545
การใช้รังสีแกมมาในกระบวนการเหนี่ยวนำแคลลัสหญ้าแฝกให้ทนเค็ม 35 139 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนอนตายหยาก 22 165 2543
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไอวี (Hedera helix L.) 54 202 2545
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ 80 220 2545
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเทศ 296 241 2544
เพิ่มเติมโดย Google Scholar