มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การใช้รังสีแกมมาในกระบวนการเหนี่ยวนำแคลลัสหญ้าแฝกให้ทนเค็ม 35 139 2544
การเพิ่มปริมาณรากสะสมอาหารของหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ 30 102 2544
การเพิ่มปริมาณยอดบุกไข่ด้วยเทคนิค Temporary immersion 52 137 2545
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไอวี (Hedera helix L.) 54 202 2545
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแพทชูรี 33 109 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนอนตายหยาก 22 165 2543
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเทศ 296 241 2544
การศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์กัมปิ (Wikstroemia sikokiana Fr. et.Sav.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 61 114 2545
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปอสาพันธุ์ญี่ปุ่นในสภาพปลอดเชื้อ 13 118 2543
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ 80 220 2545
Allelopathic effect of Lantana camara in vitro tissue: An interested natural herbicide 55 43 2563
เพิ่มเติมโดย Google Scholar