มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Allelopathic effect of Lantana camara in vitro tissue: An interested natural herbicide 69 60 2563
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ 81 222 2545
การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปอสาพันธุ์ญี่ปุ่นในสภาพปลอดเชื้อ 14 123 2543
การศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์กัมปิ (Wikstroemia sikokiana Fr. et.Sav.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 63 115 2545
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเทศ 390 244 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนอนตายหยาก 24 170 2543
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแพทชูรี 40 116 2544
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไอวี (Hedera helix L.) 58 212 2545
การเพิ่มปริมาณยอดบุกไข่ด้วยเทคนิค Temporary immersion 55 139 2545
การเพิ่มปริมาณรากสะสมอาหารของหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ 30 103 2544
การใช้รังสีแกมมาในกระบวนการเหนี่ยวนำแคลลัสหญ้าแฝกให้ทนเค็ม 35 140 2544
เพิ่มเติมโดย Google Scholar